Smart Feedmill

h_smartfeedmill

Smart Feedmill
“ระบบควบคุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์” ในโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสำหรับธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้งานทั้งทางด้านการควบคุม, ความปลอดภัย และข้อมูลที่ได้จากการทำงานของระบบนั้น ๆ รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยระบบสืบย้อน ตามความต้องการทั้งหมดนี้ทำให้เราได้พัฒนาระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของระบบการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ของผู้ผลิตและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

Smart Feedmill ประกอบด้วย

·Intake Station
Station สำหรับใช้ป้อนวัตถุดิบเข้าโรงงาน อีกทั้งใช้ในกรณีเป็นการเติมวัตถุดิบลงในถัง เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงสถานะการทำงานและความต้องการของระบบ ณ ขณะนั้น และสามารถเพิ่มความถูกต้องโดยทำงานร่วมกับ Barcode ได้

·Inline Weighing
ควบคุมระบบการชั่งผ่านของวัตถุดิบเพื่อบันทึกน้ำหนักของวัตถุดิบที่นำไปใช้ และสามารถออก Report สำหรับการนำวัตถุดิบไปใช้ได้(สามารถ Interface กับ Inline Weighing ของบริษัทอื่นๆได้)

·Grinding
สามารถควบคุมการบดด้วยระบบ PID เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

·Batching (Smart Batching)
ระบบควบคุมการชั่งผสมอาหาร

·Premix (Smart Premix)
ระบบควบคุมการเตรียมสารเสริม

·Pellet (Smart Pellet)
ระบบควบคุมการอัดเม็ด

·Cooler Control
ควบคุมการ discharge ของ cooler ได้หลากหลายรูปแบบเช่น Level, Temperature, Moisture etc. และมี function ในการสั่ง clean lineได้อีกด้วย

·Bagging (Smart Bagging)
ระบบควบคุมการบรรจุอาหารลงถุง

·Bulk Loading